Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Koreą, Meksykiem, Marokiem, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA cz.III towary podrobioneR. J. Cizelj: Dyskusja, która się toczy dotyczy wielu aspektów ideologicznych i społecznych. UE musi chronić własność intelektualną. Należy też chronić wolność korzystania z Internetu i prawa człowieka. Nie należy zapominać, że demonstracje w/s ACTA przetoczyły się przez całą UE. Umowa ma pewne aspekty pozytywne. Potrzebne są opinie fachowców. Trzeba zastanowić się nad negatywnymi aspektami umowy.

M. Badia i Cutchet: Należy działać szybko, ale najważniejsze jest opracowanie dobrych procedur. Zdania artystów, jak i branży są podzielone. Część jest za część przeciw. Musimy zapobiegać podrabianiu towarów.

G. Hokmark: Trzeba zapewnić prawo korzystania z Internetu i ochronę praw człowieka. Ochrona praw własności nie powinna być sprzeczna z prawem do korzystania z Internetu.

Znak oryginalności. Nie dla towarów podrobionych

Znak oryginalności. Nie dla towarów podrobionych

Musimy chronić prawa własności intelektualnej i dostosować podejście do nowych technologii. W umowie ACTA nie ma nic sprzecznego z prawem UE. Potrzebny jest Europejski system ochrony własności intelektualnej. Nie jesteśmy przeciwni ochronie praw własności intelektualnej, ale należy także chronić prawo do dostępu do sieci Internet.

A. Niebler: Komisja prawna zleciła wykonanie opinii w/s ACTA. KE przedłoży swoje propozycje i wtedy w Parlamencie Europejskim powinno się przedyskutować te tematy. Trzeba zmienić prawo dot. ochrony własności intelektualnej.

Komisja: Umowa ACTA nie wpływa bezpośrednio na obywateli, ale ma pomagać naszym przedsiębiorcom. ACTA ma pomóc UE pozostać konkurencyjną. W Umowie podkreślono potrzebę ochrony praw podstawowych. KE odesłała umowę ACTA do Trybunału Sprawiedliwości. Obecnie oczekiwana jest jego opinia. Artykuł 27 umowy nie zakazuje swobody w Internecie. Nie ma zagrożenia wolności użytkowników w Internecie. Odrzucenie Umowy ACTA będzie wiązało się z zatrzymaniem postępu w ochronie praw własności intelektualnej. ACTA jest popierane przez twórców i dużą liczbę firm w UE.

A. Andersdotter: W UE jest niepewność dotycząca tej umowy. ACTA dotyka wiele kwestii. Pojawia się pytanie czy ACTA jest właściwym instrumentem do realizacji założonych celów. Potrzeba lepszej debaty na przyszłość.