Pytanie ustne 2012/04 złożone przez Sandrine Bélier w sprawie skutków umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi dla zrównoważonego rolnictwa i ochrony różnorodności biologicznej towary podrobione- Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

S. Bélier : W tekście umowy ACTA znajdziemy kwestie podrabiania towarów także tych, na które można składać wnioski patentowe. Mogą to być lekarstwa, nasiona, materiał siewny i rośliny. Kwestią ważną dla rolnictwa jest: jaka jest sytuacja prawna gdy taki materiał byłby objęty patentem i certyfikatem (mówiącym o ochronie bogactwa naturalnego). Czy w takim przypadku ważniejsza byłaby ochrona patentowa? Czy rolnictwo w UE byłoby objęte tymi samymi prawami? Jakie działania zostaną podjęte by w przyszłości zagwarantować bezpieczeństwo jedzenia w UE i utrzymanie w UE bogactwa naturalnego?

Komisja: ACTA walczy z piractwem wirtualnym i rzeczywistym. Patenty są wykluczone z sekcji karnej tejże umowy. ACTA w żaden sposób nie definiuje pojęcia patentu i własności intelektualnej. Ochrona nasion jest uzasadnionym tematem, ale nie ma związku z ACTA. Celem tej umowy nie jest ustalenie co jest legalne, a co nie.

S. Bélier : W świetle odpowiedzi wątpliwości nie są rozproszone. Sankcje będą stosowane w sferze cywilnej. Firmy, które mają patent, mogą skarżyć rolnika, który dokonał zbioru rośliny zakażonej mikroorganizmem modyfikowanym genetycznie, na który patent ma dana firma.

Komisja: Odszkodowania są kwestią rozpatrywaną przez sąd. To nie są kwestie rozstrzygane przez umowę ACTA. Kwestie patentu i jego ochrony trzeba zdefiniować.